รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่มีผลทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือ กฟน. มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ข้อมูลวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่มีผลทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ. มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ข้อมูลวันที่ 25 มิถุนายน 2561

เกี่ยวกับการสนับสนุนเงินลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หรือ Board Of Investment ( BOI ) คำถามจากผู้ประกอบการ ที่ทีมงานโซล่าฮับ ได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลมา ก็จะได้คำถามกลับมาเป็นการบ้านมากมาย หลายข้อ เช่น

บีโอไอ สนับสนุนเกี่ยวกับโซล่าเซลล์อะไรบ้าง ?

เงื่อนไขยุ่งยากไหม มีอะไรบ้าง?

ลดค่าลงทุนได้ตั้ง 50% ของเงินลงทุนจริงป่าว?

บางคนบอกว่าลดได้แค่ 10% ?

บางคนบอกลดได้แค่ Vat 7% ?

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559 

โดยมีสาระสำคัญ ที่สรุปได้ดังนี้

1.ติดตั้งเพื่อผลิตใช้ในบ้านหรือในอาคารเป็นหลัก

2.ไฟใหลย้อนกลับเข้าระบบจำหน่าย ไม่จ่ายเงินให้กับผู้ติดตั้ง

3.บ้าน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งได้ไม่เกิน 10 kWp

4.อาคาร ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งได้ไม่เกิน 1,000 kWp

การนำเสนอติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ให้กับท่านที่สนใจนั้น จากที่ได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่โรงงานหรือสำนักงานต่างๆ เราต้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการคิดค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ด้วย เพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลได้ทุกแง่มุม เพราะการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ นั้นผลประโยชน์ทางตรงก็คือ ลดค่าพลังงานไฟฟ้า (kW-h) หรือลดจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า แต่ก็มีการได้ผลประโยชน์ทางอ้อมอีกด้วย เช่น การลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (kW./บาท) , ลดค่าชาร์จค่าเพาเวอร์แฟ็คเตอร์ (kVAR) , ลดค่าโอที พนักงาน , ลดค่า On Peak เป็นต้น

ดาวโหลดอัตราค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2558 ได้ที่นี่

ก่อนที่จะคำนวณค่าไฟฟ้า เราต้องทำความรู้จักกับค่าที่เกี่ยวข้อง ก่อนดังนี้

1.Watt : วัตต์ คือหน่วยของ กำลังไฟฟ้า

อัตราค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ( Metropolitan Electricity Authority : MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ( Provincial Electricity Authority : PEA) แบ่งประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น 8 ประเภท 

สามารถดาวน์โหลด ไฟล์ pdf  ไปอ่านได้ที่นี่ >>> อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ทุกประเภทในไฟล์เดียว

แต่สำหรับ ไฟล์ pdf อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟน. แยกเป็นแต่ละประเภท สามารถดาวน์โหลด ตามข้างล่างนี้

>>>ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย

>>>ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

>>>ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง

>>>ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่

>>>ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง

>>>ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

>>>ประเภทที่ 7 สูบนํ้าเพื่อการเกษตร

>>>ประเภทที่ 8 ไฟฟ้าชั่วคราว

ประเทศไทยเราได้เริ่มตื่นตัวในการใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่ ณ ปัจจุบัน (มิถุนายน 59) ยังไม่มีมาตรฐานการติดตั้งที่เป็นกฏระเบียบหรือมาตรฐานในการติดตั้ง SOLAR PV ROOFTOP โดยตรงอย่างชัดเจน แต่สำหรับต่างประเทศโซนยุโรปและอเมริกา นั้นได้มีการใช้พลังงงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ มาก่อนเรา ซึ่งเค้าได้มีมาตรฐานการติดตั้งที่ชัดเจนแล้ว

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่มีผลทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ. มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ข้อมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2560

จากข้อมูล เว็บของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน Energy Regulatory Commission ระบุว่า ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแล้ว หรือเพื่อใช้ภายในอาคารหรือกิจการซึ่งไม่ได้จำหน่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับได้ Online บน Website ของสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางหรือสำนักงาน กกพ. ประจำเขตในแต่ละพื้นที่อาคารตั้งอยู่

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดทำมาตรฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อพฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งในบทที่ 5 ได้กล่าวถึง การทำสัญลักษณ์และเอกสาร สำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

การที่เราจะทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ ออนกริด เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุปกรณ์สำคัญอันดับแรกคือ อินเวอร์เตอร์ ชนิด กริดไท อินเวอร์เตอร์ ( Grid Tie Inverter )

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter) ที่ผ่านการทดสอบ ตามข้อกาหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้า ประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่าย ของการไฟฟ้านครหลวง วันที่ 1 มีนาคม 2560 คลิกดูรายละเอียด รายชื่ออินเวอร์เตอร์ผ่านการทดสอบจาก กฟน.

          การที่เราจะทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ ออนกริด เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุปกรณ์สำคัญอันดับแรกคือ อินเวอร์เตอร์ ชนิด กริดไท อินเวอร์เตอร์ ( Grid Tie Inverter ) เนื่องจากต้องทำหน้าที่ควบคุมระบบกระแสไฟฟ้า หากเกิดกรณีที่ไฟฟ้าของระบบจำหน่ายถูกตัด หรือดับ ตัวกริดไท อินเวอร์เตอร์ นี้ก็ต้องตัดกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ออกไม่ให้จ่ายกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าไปยังสายส่งของ การไฟฟ้าฯ ไปทำอันตรายกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฯ ที่อาจทำการแก้ไขหรือตรวจซ่อมระบบจำหน่ายไฟฟ้า อยู่นั้นเอง ดังนั้นการจะเลือกใช้อุปกรณ์ กริดไท อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อหรือรุ่นใด ก็ต้องผ่านการตรวจสอบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อน นั่นเอง โดยรายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่มีผลทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ. มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ข้อมูลวันที่ 15 มกราคม 2558

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน. หรือ MEA) ได้ออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟน. 2559 และ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. หรือ PEA) ได้ออกระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยการข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559 ซึ่งทั้ง 2 ระเบียบข้างต้น ก็มีผลกระทบกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar PV Rooftop ดังนี้ 

 1.การติดตั้งรีเลย์ระบบป้องกัน (Protection Relay)

จากข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟน. ข้อ 7 

การที่เราจะทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ ออนกริด เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุปกรณ์สำคัญอันดับแรกคือ อินเวอร์เตอร์ ชนิด กริดไท อินเวอร์เตอร์ ( Grid Tie Inverter )

ขั้นตอน หรือการยื่นขออนุญาต ติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ( Solar PV Rooftop ) เนื่องจากมีผู้สอบถามเข้ามาเยอะว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร ยุ่งยากไหม ต้องขออนุญาตใครบ้าง ?
ทีมงานโซล่าฮับ ขออ้างอิงจากประกาศของ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึง 7 ตุลาคม 2559 ซึ่งหมดเขตไปแล้ว แต่ขอนำมาใช้อ้างอิงเรื่องการขอนุญาตเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายฯของ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งจากประกาศดังกล่าว ได้กำหนดขั้นตอน ตามในรูป (ยุ่งยากหรือไม่ยุ่งยากก็ลองพิจารณาดูเองครับ)

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๗.๑

ข้อกำหนดกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.)
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ส่วนดังนี้

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 การไฟฟ้านครหลวง ได้ออกประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 43/2559 เรื่องข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ดาวโหลดได้ที่นี่ ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 43/2559 เรื่องข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า

จากประกาศดังกล่าวนี้ ทีมงานโซล่าฮับ ขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๖.๒

ข้อกำหนดกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค


1. ข้อกำหนดทำงเทคนิค


1.1 แรงดันและความถี่
แรงดันและความถี่ของระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จะต้องเข้ากันได้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
พ.ศ. 2551