รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่มีผลทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือ กฟน. มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ข้อมูลวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่มีผลทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ. มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ข้อมูลวันที่ 25 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

เกี่ยวกับการสนับสนุนเงินลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หรือ Board Of Investment ( BOI ) คำถามจากผู้ประกอบการ ที่ทีมงานโซล่าฮับ ได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลมา ก็จะได้คำถามกลับมาเป็นการบ้านมากมาย หลายข้อ เช่น

บีโอไอ สนับสนุนเกี่ยวกับโซล่าเซลล์อะไรบ้าง ?

เงื่อนไขยุ่งยากไหม มีอะไรบ้าง?

ลดค่าลงทุนได้ตั้ง 50% ของเงินลงทุนจริงป่าว?

บางคนบอกว่าลดได้แค่ 10% ?

บางคนบอกลดได้แค่ Vat 7% ?

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559 

โดยมีสาระสำคัญ ที่สรุปได้ดังนี้

1.ติดตั้งเพื่อผลิตใช้ในบ้านหรือในอาคารเป็นหลัก

2.ไฟใหลย้อนกลับเข้าระบบจำหน่าย ไม่จ่ายเงินให้กับผู้ติดตั้ง

3.บ้าน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งได้ไม่เกิน 10 kWp

4.อาคาร ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งได้ไม่เกิน 1,000 kWp

อ่านเพิ่มเติม...

การนำเสนอติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ให้กับท่านที่สนใจนั้น จากที่ได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่โรงงานหรือสำนักงานต่างๆ เราต้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการคิดค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ด้วย เพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลได้ทุกแง่มุม เพราะการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ นั้นผลประโยชน์ทางตรงก็คือ ลดค่าพลังงานไฟฟ้า (kW-h) หรือลดจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า แต่ก็มีการได้ผลประโยชน์ทางอ้อมอีกด้วย เช่น การลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (kW./บาท) , ลดค่าชาร์จค่าเพาเวอร์แฟ็คเตอร์ (kVAR) , ลดค่าโอที พนักงาน , ลดค่า On Peak เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

ดาวโหลดอัตราค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2558 ได้ที่นี่

ก่อนที่จะคำนวณค่าไฟฟ้า เราต้องทำความรู้จักกับค่าที่เกี่ยวข้อง ก่อนดังนี้

1.Watt : วัตต์ คือหน่วยของ กำลังไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม...

อัตราค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ( Metropolitan Electricity Authority : MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ( Provincial Electricity Authority : PEA) แบ่งประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น 8 ประเภท 

สามารถดาวน์โหลด ไฟล์ pdf  ไปอ่านได้ที่นี่ >>> อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ทุกประเภทในไฟล์เดียว

แต่สำหรับ ไฟล์ pdf อัตราค่าไฟฟ้าของ กฟน. แยกเป็นแต่ละประเภท สามารถดาวน์โหลด ตามข้างล่างนี้

>>>ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย

>>>ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

>>>ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง

>>>ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่

>>>ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง

>>>ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

>>>ประเภทที่ 7 สูบนํ้าเพื่อการเกษตร

>>>ประเภทที่ 8 ไฟฟ้าชั่วคราว

ประเทศไทยเราได้เริ่มตื่นตัวในการใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่ ณ ปัจจุบัน (มิถุนายน 59) ยังไม่มีมาตรฐานการติดตั้งที่เป็นกฏระเบียบหรือมาตรฐานในการติดตั้ง SOLAR PV ROOFTOP โดยตรงอย่างชัดเจน แต่สำหรับต่างประเทศโซนยุโรปและอเมริกา นั้นได้มีการใช้พลังงงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ มาก่อนเรา ซึ่งเค้าได้มีมาตรฐานการติดตั้งที่ชัดเจนแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่มีผลทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ. มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ข้อมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2560

จากข้อมูล เว็บของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน Energy Regulatory Commission ระบุว่า ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแล้ว หรือเพื่อใช้ภายในอาคารหรือกิจการซึ่งไม่ได้จำหน่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับได้ Online บน Website ของสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางหรือสำนักงาน กกพ. ประจำเขตในแต่ละพื้นที่อาคารตั้งอยู่

อ่านเพิ่มเติม...

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดทำมาตรฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อพฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งในบทที่ 5 ได้กล่าวถึง การทำสัญลักษณ์และเอกสาร สำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

อ่านเพิ่มเติม...

การที่เราจะทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ ออนกริด เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุปกรณ์สำคัญอันดับแรกคือ อินเวอร์เตอร์ ชนิด กริดไท อินเวอร์เตอร์ ( Grid Tie Inverter )

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter) ที่ผ่านการทดสอบ ตามข้อกาหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้า ประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่าย ของการไฟฟ้านครหลวง วันที่ 1 มีนาคม 2560 คลิกดูรายละเอียด รายชื่ออินเวอร์เตอร์ผ่านการทดสอบจาก กฟน.

          การที่เราจะทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ ออนกริด เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุปกรณ์สำคัญอันดับแรกคือ อินเวอร์เตอร์ ชนิด กริดไท อินเวอร์เตอร์ ( Grid Tie Inverter ) เนื่องจากต้องทำหน้าที่ควบคุมระบบกระแสไฟฟ้า หากเกิดกรณีที่ไฟฟ้าของระบบจำหน่ายถูกตัด หรือดับ ตัวกริดไท อินเวอร์เตอร์ นี้ก็ต้องตัดกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ออกไม่ให้จ่ายกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าไปยังสายส่งของ การไฟฟ้าฯ ไปทำอันตรายกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฯ ที่อาจทำการแก้ไขหรือตรวจซ่อมระบบจำหน่ายไฟฟ้า อยู่นั้นเอง ดังนั้นการจะเลือกใช้อุปกรณ์ กริดไท อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อหรือรุ่นใด ก็ต้องผ่านการตรวจสอบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อน นั่นเอง โดยรายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่มีผลทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ. มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ข้อมูลวันที่ 15 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน. หรือ MEA) ได้ออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟน. 2559 และ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. หรือ PEA) ได้ออกระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยการข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559 ซึ่งทั้ง 2 ระเบียบข้างต้น ก็มีผลกระทบกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar PV Rooftop ดังนี้ 

 1.การติดตั้งรีเลย์ระบบป้องกัน (Protection Relay)

จากข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟน. ข้อ 7 

อ่านเพิ่มเติม...

การที่เราจะทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ ออนกริด เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุปกรณ์สำคัญอันดับแรกคือ อินเวอร์เตอร์ ชนิด กริดไท อินเวอร์เตอร์ ( Grid Tie Inverter )

อ่านเพิ่มเติม...

ขั้นตอน หรือการยื่นขออนุญาต ติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ( Solar PV Rooftop ) เนื่องจากมีผู้สอบถามเข้ามาเยอะว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร ยุ่งยากไหม ต้องขออนุญาตใครบ้าง ?
ทีมงานโซล่าฮับ ขออ้างอิงจากประกาศของ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึง 7 ตุลาคม 2559 ซึ่งหมดเขตไปแล้ว แต่ขอนำมาใช้อ้างอิงเรื่องการขอนุญาตเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายฯของ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งจากประกาศดังกล่าว ได้กำหนดขั้นตอน ตามในรูป (ยุ่งยากหรือไม่ยุ่งยากก็ลองพิจารณาดูเองครับ)

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๗.๑

ข้อกำหนดกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.)
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ส่วนดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 การไฟฟ้านครหลวง ได้ออกประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 43/2559 เรื่องข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ดาวโหลดได้ที่นี่ ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 43/2559 เรื่องข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า

จากประกาศดังกล่าวนี้ ทีมงานโซล่าฮับ ขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๖.๒

ข้อกำหนดกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค


1. ข้อกำหนดทำงเทคนิค


1.1 แรงดันและความถี่
แรงดันและความถี่ของระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จะต้องเข้ากันได้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551

อ่านเพิ่มเติม...

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
พ.ศ. 2551

อ่านเพิ่มเติม...