fbpx

จากบทความที่แล้ว ไฟเขียวเพิ่มราคาซื้อไฟจากโซล่าเซลล์ เป็น 2.2 บาท/หน่วย เริ่ม 1 ม.ค.64  (*ช่วงนี้คงต้องรอ กกพ. ประกาศหรือออกระเบียบ อย่างเป็นทางการในการปรับราคาขายไฟ เป็น 2.2 บาท/หน่วย เพราะข่าวออกมาจากบอร์ดใหญ่ กพช. เมื่อ 25 ธ.ค.63* )  คราวนี้มาว่ากันต่อเรื่องขั้นตอนการขออนุญาต ขายไฟ้ฟ้า ตามโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชน 2564 ในราคา 2.2 บาท/หน่วย มีระยะเวลาสัญญา 10 ปี เริ่มโครงการ 1 มกราคม 2564

1. อันดับแรก ต้องเลือกผู้รับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์ ให้ได้ก่อนว่าจะเลือก รายใด เพราะการจะกรอกข้อมูล ในการขอขายไฟฟ้า มีรายละเอียดทางเทคนิคเยอะมาก หากท่านไม่ได้อยู่ในแวดวงโซล่าเซลล์ รับรองท่านต้อง งงเป็นไก่ตาแตกแน่ๆ เช่น ขนาดติดตั้ง , ชนิดและขนาดแผงที่ใช้ , ชนิด ขนาด และยี่ห้ออินเวอร์เตอร์ , มำตรฐำนอุปกรณ์ กำรติดตั้ง กำรเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ และควำมปลอดภัย , เป็นไปตามมาตรฐานติดตั้งและระบบจ่ำยกำลังไฟฟ้า

 

2. ลงทะเบียน ขอขายไฟ ออนไลน์ โดยท่านอยู่ในเขตนครหลวง ก็ต้องขออนุญาตกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และหากอยู่ต่างจังหวัดก็ขออนุญาตกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กฟน. > https://spv.mea.or.th  >>> คลิกดูคู่มือโครงการ Solar ประชาชน ของ กฟน.Solar ประชาชน ของ กฟน. 
- กฟภ. > https://ppim.pea.co.th >>> คลิกดูโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย ของ กฟภ.

 

3. รอผลการพิจารณาจาก กฟน. หรือ กฟภ. โดยจะแจ้งผลผ่านทางอีเมล์ หากอนุญาตให้ขายไฟได้ก็จะแจ้งนัดให้ท่านเข้ายื่นเอกสารตัวจริงที่การไฟฟ้าเขตฯ ที่ท่านอยู่ในพื้นที่บริการนั้นๆ  แล้วเค้าจะส่งเอกสาร ไปยัง กฟน./กฟภ. ส่วนกลางของเค้า เพื่อเซ็นสัญญาฯขายไฟให้ กฟน./กฟภ.
*โดย กฟน. หรือ กฟภ. จะพิจารณาจากหม้อแปลง ลูกที่จ่ายให้กับบ้านเราว่า มีคนมาขอขายไฟแล้วถึง 15% ของกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงลูกนั้นหรือยัง
ถ้ายัง ก็จะอนุญาตให้เราขอขายไฟได้ แต่ถ้ามีครบแล้ว ก็จะไม่อนุญาตให้เราขายไฟ

 

4. ช่วงรอการพิจารณาฯ เราคร่าเวลา ด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ (เว็บ กกพ. erc.or.th) เพื่อขอแอ๊คเคาท์ http://app04.erc.or.th/elicense/login.aspx (คลิกที่ ลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการพลังงาน) แล้วก็รอ ทาง กกพ. ส่งอีเมล์ มาแจ้ง Username และ Password สำหรับเข้าเว็บเพื่อแจ้ง ยกเว้นฯการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ***หากรอแล้ว รอเล่า ไม่มีเมล์มาซักที ก็โทรสอบถามที่ โทร. 1204 หรือ 02-2073599 ต่อ 719    หรือส่งเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ***

 

5. แจ้งให้ช่างมาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ จนแล้วเสร็จ หากเราได้รับอนุญาตให้ขายไฟได้ ตามที่เราขออนุญาตตามข้อ 2. (อาจลองเปิดทดสอบระบบฯการใช้งานก็สุดแท้แต่)

 

6. ประสานงาน กฟน./กฟภ. มาตรวจสอบการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ที่บ้านเรา หากเรียบร้อยสมบูรณ์ ก็ผ่าน  หากต้องแก้ไขการติดตั้งก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

 

7. กฟน./กฟภ. แจ้งให้เราเข้าเซ็นสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า โดยสัญญาฯ กฟน./กฟภ. เขต ต้องส่งไปยังส่วนกลางของหน่วยงานเค้า เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนาม

 

8. กรอกข้อมูลแจ้งยกเว้นฯ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา จากข้อ.3 เมื่อได้รับ Username และ Password แล้ว โดยเข้าเว็บ http://app04.erc.or.th/elicense/login.aspx กรอกข้อมูลจนครบถ้วน พร้อมทั้งต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามรายการที่แจ้งในเว็บ * ข้อนี้เราต้องจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน รวมทั้งรูปการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และอินเวอร์เตอร์ แล้วเสร็จ เพื่ออัพโหลดด้วย จากนั้นรออีเมล์ แจ้งผลจาก กกพ.

 

9. กกพ.เขตฯ แจ้งทางอีเมล์ ให้นำเอกสารตัวจริงไปยื่นที่ กกพ.เขตพื้นที่ 

 

10.  กกพ.เขต แจ้งผลการพิจารณา และให้เข้ารับเอกสาร ใบรับแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นฯไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 

 

11. นำใบรับแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นฯ ไปส่งให้กับ การไฟฟ้าเขตฯ เพื่อประกอบการเซ็นสัญญาฯ ซื้อขายไฟฟ้า พร้อมทำการชำระค่าเปลี่ยนมิเตอร์ เป็นแบบวัดค่าได้ 2 ทิศทาง (Import และ Export) 

 

12. กฟน./กฟภ. นัดเข้าเปลี่ยนมิเตอร์ ก็เป็นอันสำเร็จเสร็จสมบูรณ์

 

13. ♥ฉลองที่จะได้รับค่าไฟฟ้าฯ ส่งคืนมาให้เรามั่ง  >>> หลังจากที่ต้องเดินทางไกลมา 12 ข้อ ซึ่งแต่ข้อ ก็ไม่ได้หมู เลย เพราะต้องมีการกรอกเอกสารมากมาย อีกทั้งเป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิคลึกๆอีกต่างหาก 

ข้อควรทราบ

♠ Flow Chart และข้อมูลนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับให้มองภาพรวมการขออนุญาตฯ เพื่อเห็นเส้นทางเดินของกระบวนการเท่านั้น แต่รายละเอียดการกรอกในแบบฟอร์ม ในแต่ละหัวข้อ ท่านต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บ กกพ. , กฟน. และ กฟภ. อย่างละเอียดอีกครั้ง

 กกพ >>> คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน >>> erc.or.th  >>> การขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ กับ กกพ. สำหรับบ้านพักอาศัย ต้องยื่นแบบออนไลน์ แล้ว ติดต่อกับ  กกพ.เขต พื้นที่ ซึ่งแบ่งเป็นโซน ทั้งหมด 13 เขต ทั่วประเทศ  โดย กกพ.เขต 13 ดูแล กทม. , นนทบุรี และ สมุทรปราการ  ดูรายละเอียดแต่ละเขต ที่นี่ ติดต่อ กกพ.เขต ทั้ง 13 เขต

ฟน. >>> การไฟฟ้านครหลวง >>> mea.or.th >>> การขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ กับ กฟน. แบบขายไฟฟ้า ต้องยื่นแบบออนไลน์ แล้วติดต่อกับการไฟฟ้าเขต โดยแบ่งเป็น 18 เขต พื้นที่ ซึ่งก็ต้องประสานงานตามพื้นที่ท่านอยู่ รายละเอียด แต่ละเขตดูได้ที่นี่ สถานที่ตั้งกฟน.เขต 

♠ กฟภ. >>> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค >>> pea.co.th >>> การขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ กับ กฟภ. แบบขายไฟฟ้า ต้องยื่นแบบออนไลน์ แล้วติดต่อกับการไฟฟ้าเขต โดยแบ่งเป็น 12 เขต พื้นที่ ทั่วประเทศ ซึ่งก็ต้องประสานงานตามพื้นทที่ท่านอยู่ รายละเอียด แต่ละเขตดูได้ที่นี่ ติดต่อสำนักงานเขต กฟภ.

♠ สำหรับการขอขายไฟฟ้า ตามโครงการนี้ สำหรับบ้านพักอาศัย ไม่ต้องขอ ใบอนุญาตปรับปรุง อาคาร อ.1 แล้ว (จากเดิมปี 63 ต้องขอที่ อบต.,เทศบาล และ สำนักงานเขต) โดยใช้แบบฟอร์ม การรับรองตนเอง ซึ่งสามารถขอได้ที่ กกพ.เขต หรือดาวโหลดในเว็บของ กกพ.

♠ หากท่านต้องทำงานประจำ แล้วจะทำเรื่องขออนุญาตขายไฟฟ้าเอง ผมไม่แนะนำ เพราะท่านต้องเสียเวลา ทั้งเรื่องการกรอกข้อมูลลงในเว็บ , กรอกข้อมูลในแบบฟอร์กระดาษ , การติดต่อและติดตามกับเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงาน ก็ใช้เวลาโขอยู่ หรืออยากลองก็ตามสะดวก 

♠ สำหรับการขออนุญาตขอขายไฟฟ้า ต้องมีวิศวกร ระดับภาคี เป็นอย่างน้อย ที่ต้องเซ็นรับรองแบบไฟฟ้า Single Line Diagram หากเลือกผู้รับเหมาติดตั้ง จากจ้าวใดแล้ว ท่านต้องถามก่อนว่ามีวิศวกรเซ็นรับรองแบบไฟฟ้า หรือไม่ ?  ไม่เช่นนั้นเดี๊ยวจะมาทะเลาะกันทีหลัง

♠ การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ จะมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ มาตรวจงานการติดตั้ง ซึ่งการไฟฟ้าแต่ละเขต แต่ละท่านที่มาตรวจ ก็อาจจะคอมเมนต์ ให้ท่านแก้ไข ตามความเข้าใจมาตรฐาน วสท. ของแต่ละท่าน ( เพราะมาตรฐาน ที่ วสท. กำหนดมา อ่านแล้วเข้าใจยากต้องตีความหลายซับ หลายซ้อน ซึ่งแต่ละคนที่มาตรวจงาน ก็ตีความกันไปคนละอย่าง ) ที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าใด ก็ต้องรับสภาพและแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง เพื่อจะได้เสร็จสิ้นตามกระบวนการโดยเร็ว

 ♠ สำหรับ กกพ. บางเขต อาจจะมาตรวจหน้างาน แต่บางเขต ก็อาจไม่มีการมาตรวจหน้างาน

 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔