fbpx

      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน : พพ. ได้ออก ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

โดยสาระสำคัญ

        1.ผู้ตรวจสอบระบบพลังงานควบคุม ต้องมีคุณสมบัติ โดยต้องได้รับใบ กว. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ที่ไม่สิ้นอายุ และไม่ถูกพักใบอนุญาต 

        2.ผู้มีความประสงค์ สามารถยื่นคำขอเป็นผู้ตรวจสอบฯ ได้ตามคำขอแนบท้ายประกาศนี้ หรือยื่นคำขอออนไลน์ ที่นี่ http://eaudit.dede.go.th/inspector/request/create

        3.หนังสือรับรองมีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

และมีรายละเอียดอื่นๆ อีกหลายข้อ ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดดูตามรูปด้านล่าง

 

*** สงสัยคนร่างคำสั่ง ท่าจะรีบ หน้าที่2 แทนที่จะต่อเป็นข้อ3  (เพราะหน้าแรกมีแค่2ข้อ) แต่ต่อด้วยข้อ5 เลย (หายไป2ข้อ) ***

 

>>> แล้วการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบพลังงานควบคุม เอาไว้ทำอะไร มีไว้เพื่ออะไร เกี่ยวข้องอะไรกับระบบโซล่าเซลล์ ?

 ต้องเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แบบออนกริด เราต้องขออนุญาต ดังนี้

        1.ขอใบอนุญาตปรับปรุงอาคารฯ อ.1 จาก อบต. เทศบาล หรือสำนักงานเขต

        2.ขออนุญาตขนานไฟกับโครงข่ายของการไฟฟ้าฯ (กฟน. , กฟภ.) >>> ปกติการไฟฟ้าฯจะมาตรวจการติดตั้งที่หน้างาน

        3.แจ้งจดแจ้งยกเว้นการประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตฯ  จาก กกพ. >>> ปกติจะออกหนังสือแจ้งยกเว้นฯ ไม่ได้มีการตรวจหน้างาน

        4.กรณีติดตั้งโซล่าเซลล์ แล้วติดตั้งอินเวอร์เตอร์ตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไป ต้องยื่นขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)  >>> ปกติเจ้าหน้าที่ พค. จะเดินทางมาตรวจหน้างาน แต่ช่วงหลังมีโควิด  ประกอบกับมีคนขออุญาตติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เยอะมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจหน้างานไม่ทัน จึงทำการตรวจแบบออนไลน์ โดยใช้การ VDO Call ให้ผู้ติดตั้งถ่ายไลน์ VDO Call ให้เจ้าหน้าที่ดูการติดตั้งฯ หากไม่มีการแก้ไข ก็จะออกใบอนุญาตฯ ต่อไป

>>> จากข้อ 4 จะเห็นว่า มีผู้ประกอบการขออนุญาตพลังงานควบคุม หรือ พค.2 เยอะมาก แต่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับระดับนโยบายจากภาครัฐ น่าจะเร่งรัดให้การอนุญาตฯ ต่างๆเกี่ยวกับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ให้เร็วขึ้น (ดังจะเห็นว่า กกพ. ก็ได้ออกระเบียบปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติให้กระชับและรวดเร็วขึ้น) 

       ดังน้น พพ. จึงได้ออกระเบียบนี้ เพื่อให้ผู้ขออนุญาตฯ พค.2 หรืออนุญาตฯให้เอกชน สามารถรับรองตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม เองได้ ซึ่งก็จะทำให้กระบวนการเร็วขึ้น ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบฯ ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ก้ต้องต้องกรอกแบบฟอร์ม และรับรองฯตามแบบฟอร์ม ที่ พพ. กำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf  พพ.ประกาศเรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมประกาศเรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม