ติดตั้งหม้อแปลง 22kv / 380-400 v ขนาด 500 kva. เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ เนื่องจากโรงงานนี้ มีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 3,300 v. ซึ่งจุดเชื่อมต่อ ที่ 380 v. มีขนาดไม่เพียงพอ
จึงจำเป็นต้องสร้างจุดเชื่อมต่อที่แรงดัน 380 v. แล้ว Step-Up ผ่านหม้อแปลงขึ้นไปเป็น แรงดัน 22 kv. แล้วไปจ่ายต่อ หม้อแปลงลูกอื่นๆต่อไป