fbpx

 

ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และชุดแปลงไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (อินเวอร์เตอร์) โดยมีหลักการทำงานเบื้องต้นดังนี้ 

 

เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบมายังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งสามารถนำไปต่อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทกระแสตรงได้เลย

หากต้องการต่อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทกระแสสลับ  อินเวอร์เตอร์จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านของเราได้

 

 

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสง เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการโฟโตโวตาอิก (PhotoVoltaic effect) ในสารกึ่งตัวนำ โดยโซล่าเซลล์จะประกอบไปด้วยสารกึ่งตัวนำ P และสารกึ่งตัวนำ N  เมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง ก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวก และลบ เพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์

เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้ หรือนำไปต่อผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ให้สามารถนำไปใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านของเราได้