fbpx

ไดอะแกรมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบอ๊อฟกริด หรือแบบไม่เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าฯ (Off Grid Solar System or Stand Alone) รายละเอียดดังรูป

ส่วนประกอบและหรืออุปกรณ์ที่สำคัญในการนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบอ๊อฟกริด ไปใช้งาน ประกอบด้วย

 

1.แผงโซล่าเซลล์ ( Photovoltaic : PV )

2.โซล่าชาร์จ คอนโทรลเลอร์ (Solar Charge Controller)

3.แบตเตอรี่ (Battery)

4.อ๊อฟกริด อินเวอร์เตอร์ (Off Grid Inverter)

5.โหลด หรือ ภาระทางไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อมาใช้งาน (Load or Appliance)