fbpx

        ไฟฟ้า DC จากแผงโซล่าเซลล์ จะส่งต่อมายังอุปกรณ์ DC Combiner Box (ซึ่งจะมี DC Breaker,Surge Protection และอาจจะมี FireFighter Switch) จากนั้นส่งต่อไฟฟ้า DC ไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟฟ้า DC เป็น AC จากนั้นก็ต่อเข้า Main Breaker จากนั้น

ไฟฟ้า AC (ไม่ได้ขนานเข้ากับ MCB หรือ MDB ในโรงงาน) ที่ได้จากระบบโซล่าเซลล์ก็จะส่งต่อไปยังมิเตอร์ขายไฟให้กับการไฟฟ้าฯ ซึ่งเราก็วัดปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายไฟ จากมิเตอร์ตัวนี้ครับ ทั้งนี้หากเราต้องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเรา เราก็ต้องมีมิเตอร์อีกตัวหนึ่งแยกออกจากมิเตอร์ขายไฟ ซึ่งก็คือมิเตอร์ซื้อไฟฟ้า เหมือนกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปครับ