รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter) ที่ผ่านการทดสอบ ตามข้อกาหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้า ประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่าย ของการไฟฟ้านครหลวง วันที่ 1 มีนาคม 2560 คลิกดูรายละเอียด รายชื่ออินเวอร์เตอร์ผ่านการทดสอบจาก กฟน.