fbpx

 

ฉนวน ยิ่งมีค่าโอห์ม มาก ก็ยิ่งดี ( ใช้ตอนทดสอบก่อนส่งมอบงาน ก่อนจะขนานเข้ากับระบบของการไฟฟ้าฯ ต้องทดสอบค่านี้ด้วย)
เช่น การวัดค่า โอห์ม ระหว่างสายเคเบิ้ล ที่มีค่าเกิน 1,000 เมกะโอห์ม ก็แสดงว่าสายเคเบิ้ลไม่ช็อตถึงกัน หรือไม่เหนี่ยวนำถึงกัน หรือไม่ลี๊กถึงกัน

ตัวนำ ยิ่งมีค่าโอห์ม น้อย ก็ยิ่งดี เช่น การวัดค่าโอห์มของกราวด์ โดยเครื่องวัดความต้านทานดิน หรือ Earth Tester ที่เราจะกำหนดให้ควรน้อยกว่า 5 โอห์ม