fbpx

แบ่งตามการนำไปใช้งานเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่1. ระบบอ๊อฟกริด Off Grid หรือ แบบอิสระ Stand Alone - อ๊อฟกริด เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่มีไฟของการไฟฟ้า - อาจต้องใช้แบตเตอรี่ - ไม่ต้องขออนุญาตฯ หน่วยงานราชการ ในการติดตั้ง