fbpx

เปิดโลกการเรียนรู้ระบบไฟฟ้า ตั้งแต่เริ่มต้น คัดเน้นๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับระบบโซล่าเซลล์

ไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct Current : DC )

ไฟฟ้ากระแสสลับ ( Alternating Current : AC )

ไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งออกเป็นสามประเภท

ระดับแรงดันที่การไฟฟ้าฯ จำหน่ายไฟ ระบบหน่วยวัด SI

 

♠ ความหมาย กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า

♠ ความสัมพันธ์ ของ กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า

♠ ตัวอย่างการคำนวณหาค่า กระแสไฟฟ้า 

♠ ตัวอย่างการคำนวณหาค่า กำลังไฟฟ้า

♠ กำลังไฟฟ้า ที่มีมากกว่า Power : P 

♠ Real Power , Reactive Power และ Apparent Power