fbpx

อันเนื่องจากมีลูกค้า ส่งบิลค่าไฟเข้ามา แล้วสอบถามว่า ควรติดตั้งโซล่าเซลล์ ขนาดเท่าใดจึงเหมาะสม?

ไหนๆก็อุตส่า ใช้เวลาในการคิดคำนวณคร่าวๆแล้ว ก็เลยนำมาแจกจ่ายเป็นวิทยาทาน ให้กับผู้สนใจจะติดตั้ง โซล่าเซลล์ท่านอื่นๆ ที่มีคำถามในใจ 

>>> การขออนุญาต ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ต้องขอแยกกันแต่ละมิเตอร์ ติดได้ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์/มิเตอร์ 


ที่แห่งเดียวกัน แต่มี 2 มิเตอร์ และเป็นชื่อเดียวกันด้วย ซึ่งเราก็ต้องยื่นขอขนานไฟเป็น 2 โครงการ


1. มิเตอร์ 1 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าเวลากลางวันประมาณ 60% ของการใช้ไฟทั้งหมด
- ค่าไฟประมาณ 160,000 บาท/เดือน
- คิดเฉพาะค่าไฟตอนกลางวัน ประมาณ 60% = 160,000x60% = 96,000 บาท/เดือน
- เฉลี่ยค่าไฟ 4 บาท/หน่วย ดังนั้น ใช้ไฟกลางวัน ประมาณ = 96,000/4 = 24,000 หน่วย/เดือน
- คิดเป็นการใช้ไฟ(กลางวัน)ต่อวัน = 24,000/30 = 800 หน่วย/วัน
- เมืองไทย ติด 1 kw ผลิตไฟได้ประมาณ 4 หน่วย/วัน
- ดังนั้นขนาดติดตั้งที่เหมาะสม = 800/4 = 200 kw.

*ลงทุนประมาณ 5 - 6 ล้านบาท *ขึ้นอยู่กับหน้างานและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเพิ่มเติม เช่น ระบบน้ำ บันได วอล์คเวย์ ราวกันตก ... เป็นต้น
**ประหยัดค่าไฟประมาณ 90,000 - 100,000 บาท/เดือน

2. มิเตอร์ 2
- ค่าไฟประมาณ 110,000 บาท/เดือน
- คิดเฉพาะค่าไฟตอนกลางวัน ประมาณ 60% = 110,000x60% = 66,000 บาท/เดือน
- เฉลี่ยค่าไฟ 4 บาท/หน่วย ดังนั้นใช้ไฟกลางวัน ประมาณ = 66,000/4 = 16,500 หน่วย/เดือน
- คิดเป็นการใช้ไฟ(กลางวัน)ต่อวัน = 16,500/30 = 550 หน่วย/วัน
- เมืองไทย ติด 1kw ผลิตไฟได้ประมาณ 4 หน่วย/วัน  >>> จากสถิติ 4-5ปีที่ผ่าน
- ดังนั้นขนาดติดตั้งที่เหมาะสม = 550/4 = 137.5 kw.

*ลงทุนประมาณ 3.8 - 4.5 ล้านบาท *ขึ้นอยู่กับหน้างานและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเพิ่มเติม เช่น ระบบน้ำ บันได วอล์คเวย์ ราวกันตก ... เป็นต้น
**ประหยัดค่าไฟประมาณ 60,000-70,000 บาท/เดือน