fbpx

ทีมงานคุณภาพ โซล่าฮับทีม4 เข้าติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด 1.8 KW ใช้แผงโซล่าเซลล์(PV) ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 6 แผง ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณวันละ 10 หน่วย หรือวันละประมาณ 10 KW-Hour ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1,500 บาท/เดือน ใช้เวลาในการติดตั้ง 2วัน ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขนาดหรือปริมาณ มากน้อยขนาดไหน โซล่าฮับ ก็บ่ยั่น ครับ     

จากรูปแรก ยังไม่ได้ต่อไฟจากโซล่าเซลล์ แอร์ในบ้านกินไฟจากการไฟฟ้าฯประมาณ 19 แอมป์ สำหรับรูป2 คือต่อไฟจากระบบโซล่าเซลล์แล้วทำให้กินไฟจากการไฟฟ้าฯลดลงเหลือประมาณ 13 แอมป์ ทำให้ลดค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯได้ประมาณ 6 แอมป์ หรือ1ใน 3ของการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  ซึ่งมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีๆ